Poslední komentáře

Školení Microsoft Access - VBA - Visual Basic for Applications

Microsoft Access - Školení Visual Basic for Applications (VBA)

Popis školení

Toto školení seznámí účastníky s programováním v jazyce Visual Basic v aplikaci MS Access. Účastníci se naučí používat editor jazyka Visual Basic a vytváření událostních procedur a funkcí. Dále je naučí pracovat se strukturou objektů MS Accessu, jejich metodami a funkcemi. Vše bohatě dokumentováno názornými příklady.

Pro koho je školení určeno

Školení je určeno pro pokročilé uživatele MS Access, kteří potřebují zvládnout problematiku programování v jazyce VBA. Základní znalost programování je výhodou.

Bohužel aktuálně nemáme vyhlášen veřejný termín tohoto školení. Poptejte vlastní termín, individuální konzultaci nebo nás kontaktujte.

Osnova školení

1. Úvod do automatizace v MS Accessu

1.1.     Proč právě Visual Basic, způsob programování, rozdíl mezi makrem a procedurou Visual Basic

1.2.     Převod makra do Visual Basicu

1.3.     Příklad použití maker

2. Práce v prostředí editoru Visual Basic for Applications

2.1.     Popis jednotlivých ovládacích prvků editoru

2.2.     Nastavení prostředí editoru

2.3.     Ladění (Ladící okno, kukátko, krokování maker, zarážky, zastavení makra)

2.4.     Práce s nápovědou

2.5.     Prohlížeč objektů

3. Podprogram (Sub, Private Sub), procedura

3.1.     Vytvoření vlastní procedury

3.2.     Spouštění procedury pomocí tlačítka ve formuláři

4. Událostní procedury a jejich vazba na Visual Basic

4.1.     Události objektů formuláře

4.2.     Vytvoření procedury k události objektu

4.3.     Nejčastější události a událostní procedury formulářů a sestav - „On Click", „On DblClick", „Current", „Change" atd.

5. Proměnné

5.1.     Deklarace proměnných

5.2.     Životnost proměnných, lokální a globální proměnné

6. Uživatelské funkce ve Visual basicu

6.1.     Vytvoření vlastní funkce, deklarace vstupní a výstupní proměnné

6.2.     Deklarace proměnných, životnost proměnných

6.3.     Dostupnost podprogramů a funkcí

7. Příkazy a klíčová slova VBA

7.1.     Funkce vstupu a výstupu (MsgBox, InputBox)

7.2.     Přepínače, podmínky (If-Then-Else, Select-Case apod.)

7.3.     Cykly (For-Next, Do-Loop, Do-While)

7.4.     Logické operátory

7.5.     Další funkce Visual Basicu - funkce pro práci s datem a časem, konverzní funkce, textové funkce apod.

7.6.     Správa chyb při běhu procedury (On Error...., Err, Error)

8. Ovládací prvky formulářů a sestav, použití ve Visual Basicu

8.1.     Vlastnosti objektů formuláře

8.2.     Událostní procedury objektů formuláře

8.3.     Práce s daty (CheckBox ,Combo box, ListBox, atd.)

8.4.     Objekty ovládacích prvků (Button, OptionButton,.atd.)

9. Práce s objekty Accessu - úvod do objektově orientovaného programování

9.1.     Vlastnosti a metody objektů

9.2.     Kolekce objektů

9.3.     Deklarace proměnné typu objekt

9.4.     Použití With

9.5.     Ukázkové příklady pro práci s objekty v Access

10. Ukázka práce s některými důležitými objekty a jejich vlastnostmi

10.1.Objekt DoCMD

10.2.Objekt Recordset a přístup k datům prostřednictvím Visual Basicu

Poznámka

Uvedená osnova je doporučená, skutečný obsah školení se může mírně lišit dle potřeb aktuální skupiny účastníků.

Cena obsahuje

Pro každého účastníka poskytnutí počítače, výukové materiály, příklady, cvičení, osvědčení o účasti a občerstvení.