Poslední komentáře

Obchodní podmínky

Tyto podmínky se vztahují na všechny výukové aktivity pořádané školicí a vzdělávací společností Edumatik, spol. s r.o., která sídlí na adrese Hostinského 9, 155 00, Praha 5, IČ: 24205907, DIČ: CZ24205907, která je zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 188525 (dále jen dodavatel).

Místo výuky

Školení se koná v prostorách zajištěných dodavatelem nebo po dohodě přímo u zákazníka.

Objednávka účasti na školení

Na školení se můžete přihlásit:

Objednávka zaslaná kterýmkoliv z výše uvedených způsobů je závazná a nelze od ní dodatečně odstoupit bez dohody se zástupci dodavatele a s ohledem na storno podmínky.

Cena, platební podmínky

Cena školení je uvedena v obecných informacích o školení a vždy je prezentována ve variantě bez a včetně DPH. V případě, že se přihlásíte poté, co byla na našich internetových stránkách uveřejněna speciální cenová nabídka na Váš kurz, bude vám účtována cena po aplikaci inzerované slevy.

Cena může být dohodnuta individuálně – pro případ většího počtu účastníků (nejméně čtyři zaměstnanci jedné firmy na jedno školení). Vy, kteří máte zájem o individuální objem školení nebo dlouhodobou spolupráci, volejte obchodní oddělení – tel. 603 878 079 nebo pište na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., nabídneme vám smlouvu o spolupráci.

Splatnost faktur a úrok z prodlení

Splatnost našich faktur je třicet dnů ode dne, kdy došlo k vystavení faktury. Ve výjimečných případech a po předchozí oboustranné dohodě může být splatnost faktury prodloužena. Trváme na dodržování splatnosti našich faktur a v případě nedodržení termínu splatnosti uvedeného na faktuře bude odběrateli účtován úrok z prodlení dle platných právních norem.

Potvrzení objednávky

Po obdržení vaší objednávky vám elektronicky potvrdíme vaše zařazení do vzdělávací akce. Toto potvrzení bude obsahovat mj. informace o místě konání, datu a případných možnostech ubytování účastníka vzdělávací akce.

Pokud bude školení již naplněno, bude vám nabídnut další volný termín. V případě více zájemců může být otevřen mimořádný termín školení.

Zrušení účasti

Každé zrušení účasti (storno) musí být oznámeno písemně. Rozhodujícím datem je datum, kdy dodavatel obdrží storno objednávky – ať už e-mailem nebo poštou.

Bezplatné storno objednávky je možné provést nejpozději do 5 pracovních dní před zahájením vzdělávací akce. Předem zaplacený účastnický poplatek je na vyžádání vrácen.

V případě provedení storna objednávky ve lhůtě do 2 pracovních dnů před zahájením kurzu je storno opět bezplatné, účastnický poplatek se však nevrací. Objednatel má právo k účasti na kurzu v prvním dalším volném termínu pro objednané školení.

V případě provedení storna objednávky v termínu kratším než 2 pracovních dnů před zahájením kurzu účastnický poplatek propadá, účastník však obdrží školicí materiály, pokud jsou v ceně vzdělávací akce.

Účastník za sebe může vyslat náhradníka.

Zástupce dodavatele a objednatel školení se mohou dohodnout na jiných podmínkách zrušení účasti na školení.

Konání vzdělávací akce

Dodavatel si vyhrazuje právo přesunout data konání vzdělávací akce v případě, že dojde k události, která konání školení znemožní (zásah vyšší moci, přerušení dodávky proudu, náhlé onemocnění lektora). V takovém případě to bude neprodleně sděleno zájemcům a zároveň s nimi bude sjednán nový termín školení.

Dodavatel si rovněž vyhrazuje právo neuskutečnit plánované školení, pokud se ani 3 pracovní dny před začátkem kurzu závazně nepřihlásilo více jak pět uchazečů. V tomto případě bude s již přihlášenými sjednán dohodou nový termín konání.

Reklamace

Na závěr vzdělávací akce obdrží účastníci dotazník, kde se mohou vyjádřit ke kvalitě služeb a zhodnotit vzdělávací akci jako celek.

Pokud v průběhu konání školení účastník zjistí, že vybavení učebny neodpovídá podmínkám školení, provedení školení neprobíhá podle obsahu uvedeného na webových stránkách dodavatele, přístup lektora nesplňuje standardní požadavky pedagogické a znalostní, je nutné, aby se bez prodlení obrátil na vedení kanceláře dodavatele nebo na obchodníka, s kterým dojednal vzdělávací akci, aby došlo k okamžité nápravě.

Jestliže po upozornění na nedostatky k nápravě nedojde, může účastník po ukončení kurzu podat reklamaci písemnou formou prostřednictvím společnosti, která ho na školení vyslala. Odpovědný pracovník dodavatele je povinen reklamaci přijmout a vyřídit ji nejpozději do 5 pracovních dnů od jejího obdržení.